AMTPI

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Povestea noastră

     Asociația Metropolitană de Transport Public Iași - AMTPI a fost înființată în vederea reglementării și integrării transportului local în cadrul polului urban constituit din Municipiul Iași și comunele învecinate.
   Țelul nostru este de a îmbunătăți calitatea serviciului de transport public local, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului și sprijinirea dezvoltării economice a localităților membre.

     Mobilitatea cetățenilor, realizarea unei infrastructuri moderne de transport rutier și feroviar, respectiv transport alternativ la nivelul zonei metropolitane a devenit o necesitate stringentă pentru mediul de afaceri în special și pentru comunitate în general. Constituirea acestei Asociații contribuie la creșterea capacității de atragere a fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport, care să asigure un sistem de mobilitate inteligentă pentru zona periurbană.

Obiectivele ASOCIAȚIEI METROPOLITANE de TRANSPORT PUBLC IAȘI

a) să elaboreze și să aprobe Strategia de dezvoltare a Serviciului;

b) să monitorizeze derularea proiectelor de investitii în infrastructura tehnico- edilitară aferentă Serviciului; .

c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administratiei publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

d) să elaboreze și să aprobe caietul de sarcini și regulamentul Serviciului de Transport public cu respectarea art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 republicată;

e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire ale contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție ale operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 3 și alin.(5) din Legea nr.51/2006 republicată;

f) să încheie contractul de delegare cu operatorul/operatorii, în numele unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 republicată;

g) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmarească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredintate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

j) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport p1f, transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora, odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

k) actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației în corelare cu transportul  interjudețean, internațional, feroviar de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze și în regim de taxi;                     ·

l) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înfiintare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de transport public local, în condițiile legii;

m) aprobarea studiilor de fezabilitate privind inființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părti sau a întregului sistem de transport public local, aflat in proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților administrației publice locale;

n) concesionarea, precum și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităților;

o) acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;

p) autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public local:

– transport public de persoane prin curse regulate;

– transport public local de persoane sau de marfuri in regim de taxi;

– transport public local de persoane prin curse regulate speciale.

q) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiior sindicale teritoriale din domeniu.

r) stabilirea, ajustarea și modificarea tarife!or de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

s) stabilirea subvenției/compensației acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;

t) asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Asociației.

TERMENI ȘI CONDIȚII AMTPI.ro
Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.amtpi.ro se aplică tuturor utilizatorilor. Prin accesarea sau vizitarea acestui site, sunteți de acord să respectați și să fiți supus Termenilor și condițiilor de utilizare prezentate mai jos. Acești termeni și condiții reprezintă întregul acord dintre părți și implică acceptul dumneavoastră explicit cu privire la aceștia. Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile de utilizare ale acestui site înainte de a începe utilizarea sa. Accesarea sau vizitarea acestui site reprezintă înțelegerea și acceptarea întregului acord (contractul) dintre părți.
1. Informaţii despre site
Site-ul www.amtpi.ro este site-ul oficial al Asociația Metropolitană de Transport Public Iași – AMTPI, organizație creată pentru a reglementa și integra transportul local în zona metropolitană din jurul Municipiului Iași și a comunelor învecinate. Scopul site-ului este de a oferi o transparență mai mare și o înțelegere mai bună a activității AMTPI și conține informații despre activitatea curentă a organizației. AMTPI are calitatea de autor/proprietar/administrator al site-ului www.amtpi.ro, iar adresa sa de corespondență este B-dul Tudor Vladimirescu, nr. 32, sc. B, etajul 1, cod poștal 700310.
2. Proprietatea intelectuală
Site-ul www.amtpi.ro și bazele de date accesibile prin intermediul acestuia sunt proprietatea AMTPI, care este autorul și administratorul site-ului. Conținutul și design-ul acestuia sunt protejate de legislația română referitoare la drepturile de autor și drepturile conexe. Dreptul de autor și responsabilitatea asupra informațiilor și conținutului postat de utilizatorii înregistrați, terțe părți sau parteneri pe site-ul www.amtpi.ro aparțin în totalitate celor care au publicat acele informații. În cazul conținutului preluat de la parteneri, acestea sunt identificate prin menționarea numelui partenerului lângă textul sau imaginea respectivă.
Conținutul www.amtpi.ro este destinat utilizării personale și nu poate fi folosit în alte scopuri decât cele permise expres de legislația în vigoare sau de prezentul document. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres necesită obținerea unei permisiuni scrise din partea AMTPI. Este interzisă înlăturarea insemnelor care identifică dreptul de autor al www.amtpi.ro asupra conținutului, modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului în lipsa unei permisiuni scrise din partea AMTPI. De asemenea, este interzisă reproducerea sau stocarea conținutului și trimiterea acestuia către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.
În cazul în care considerați că un anumit conținut de pe site-ul www.amtpi.ro încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuală, dreptul la viața privată, la publicitate sau alte drepturi personale, sunteți rugat să trimiteți un email la adresa amtp.iasi@gmail.com, prin care să semnalați aceste aspecte, pentru a permite administratorilor site-ului să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale.
3. Modificări de conținut pentru site şi ale Termenilor şi condiţiilor de utilizare
AMTPI, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului www.amtpi.ro, își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul site-ului, precum și termenii și condițiile de folosire, fără nicio notificare prealabilă. Prin urmare, vă rugăm să verificați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați convenit să le respectați. Utilizarea continuă a site-ului după efectuarea acestor modificări implică acceptarea deplină a acestor modificări.
4. Navigare şi responsabilităţi
Navigarea pe site-ul www.amtpi.ro nu este condiţionată. Accesul utilizatorilor la serviciul de Newsletter necesită înregistrarea cu o adresă validă de e-mail.
Utilizatorul foloseşte site-ul www.amtpi.ro pe propriul său risc. AMTPI nu este responsabil pentru daune directe sau indirecte, inclusiv prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultate din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nicio garanţie, de nicio natură.
Informaţiile asupra produselor, serviciilor şi preţurilor acestora corespund la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de AMTPI. Erori sau omisiuni pot interveni.
Administratorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria lor răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă că AMTPI va fi absolvit de orice răspundere. Informaţia oferită:
• este exclusiv de natură generală;
• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
• poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora AMTPI nu deţine nicio control şi pentru care nu îşi asumă nicio responsabilitate.
AMTPI îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conţinut al www.amtpi.ro şi de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nicio notificare prealabilă. Datorită acestui fapt, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi. Continuarea utilizării site-ului după efectuarea acestor modificări presupune acceptarea în totalitate a acestor modificări.
5. Viaţa privată şi informaţii colectate
AMTPI.ro respectă legislația română în vigoare, în speță Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, precum și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor.
Pentru a respecta aceste prevederi legislative, datele oferite de dumneavoastră în cadrul solicitărilor sau sesizărilor sunt importante. Sesizările anonime nu vor fi luate în considerare. Datele sunt, de asemenea, importante pentru informarea utilizatorilor cu privire la știrile noi, concursurile sau campaniile promoționale desfășurate de AMTPI.
Ne angajăm să depunem toate eforturile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră în sistemele noastre, conform standardelor de securitate impuse de legislația română în vigoare.
AMTPI nu va dezvălui nicio informație identificabilă personal despre utilizatorii săi către terțe părți fără a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în această privință. În același timp, AMTPI poate dezvălui informații identificabile personal atunci când legea prevede acest lucru, când sunt cerute de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor AMTPI. Prin urmare, atunci când accesați AMTPI.ro și sunteți rugat să dezvăluiți informații despre dumneavoastră, veți dezvălui aceste informații doar către AMTPI, cu excepția cazului când serviciul sau informația respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la AMTPI.
6. Mesaje comerciale nesolicitate
AMTPI.ro vă oferă posibilitatea de a vă abona la newsletter-ul nostru prin introducerea adresei dvs. de e-mail. De asemenea, sunteți liberi să vă dezabonați de la acest newsletter oricând, fie prin intermediul unui link din fiecare e-mail trimis, fie prin accesarea paginii noastre de pe amtpi.ro. În cazul în care întâmpinați probleme tehnice cu privire la mesajele noastre, vă rugăm să ne contactați la adresa amtp.iasi@gmail.com , iar noi vom încerca să soluționăm problema cât mai curând posibil.
7. Publicitatea şi conţinutul furnizat de alte părţi
Anumite părți ale conținutului publicat pe amtpi.ro pot fi furnizate de terțe persoane cu care AMTPI are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului amtpi.ro pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afișa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. amtpi.ro nu este responsabil în nici o măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, amtpi.ro nu este responsabil de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său. Atunci când accesați aceste site-uri, vă aflați implicit în afara site-ului amtpi.ro și aveți obligația de a respecta termenii și condițiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.
Aceste reguli sunt conforme cu legislaţia română în vigoare. Încălcarea prevederilor acestui document poate fi considerată o violare a drepturilor AMTPI şi poate duce la răspunderea civilă, contravenţională sau penală a persoanei în cauză. Eventualele conflicte legate de termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului vor fi supuse soluţionării în instanţele judecătoreşti.