AMTPI

Povestea noastră

     Asociația Metropolitană de Transport Public Iași - AMTPI a fost înființată în vederea reglementării și integrării transportului local în cadrul polului urban constituit din Municipiul Iași și comunele învecinate.
   Țelul nostru este de a îmbunătăți calitatea serviciului de transport public local, atingerea și respectarea standardelor europene privind protecția mediului și sprijinirea dezvoltării economice a localităților membre.

     Mobilitatea cetățenilor, realizarea unei infrastructuri moderne de transport rutier și feroviar, respectiv transport alternativ la nivelul zonei metropolitane a devenit o necesitate stringentă pentru mediul de afaceri în special și pentru comunitate în general. Constituirea acestei Asociații contribuie la creșterea capacității de atragere a fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului de transport, care să asigure un sistem de mobilitate inteligentă pentru zona periurbană.

Obiectivele ASOCIAȚIEI METROPOLITANE de TRANSPORT PUBLC IAȘI

a) să elaboreze și să aprobe Strategia de dezvoltare a Serviciului;

b) să monitorizeze derularea proiectelor de investitii în infrastructura tehnico- edilitară aferentă Serviciului; .

c) să constituie interfața pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile administratiei publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general;

d) să elaboreze și să aprobe caietul de sarcini și regulamentul Serviciului de Transport public cu respectarea art. 22 alin. (4) din Legea nr. 51/2006 republicată;

e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire ale contractelor de delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție ale operatorilor, cu excepția situației atribuirii directe conform prevederilor art. 3 și alin.(5) din Legea nr.51/2006 republicată;

f) să încheie contractul de delegare cu operatorul/operatorii, în numele unităților administrativ-teritoriale membre implicate, care vor avea împreună calitatea de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006 republicată;

g) să monitorizeze executarea contractului de delegare și să informeze regulat membrii săi despre aceasta, să urmarească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredintate operatorilor și calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale;

h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului;

j) stabilirea traseelor principale și secundare și a programelor de transport p1f, transportul public de persoane prin curse regulate și atribuirea acestora, odată cu atribuirea în gestiune a serviciului, în conformitate cu prevederile legale;

k) actualizarea periodică a traseelor și a programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației în corelare cu transportul  interjudețean, internațional, feroviar de persoane existent, precum și corelarea între modalitățile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze și în regim de taxi;                     ·

l) întocmirea și urmărirea realizării programelor de înfiintare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de transport public local, în condițiile legii;

m) aprobarea studiilor de fezabilitate privind inființarea, reabilitarea, modernizarea și extinderea unei părti sau a întregului sistem de transport public local, aflat in proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale ori în administrarea autorităților administrației publice locale;

n) concesionarea, precum și încheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publică sau privată a localităților;

o) acordarea de facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare;

p) autorizarea transportatorilor pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public local:

– transport public de persoane prin curse regulate;

– transport public local de persoane sau de marfuri in regim de taxi;

– transport public local de persoane prin curse regulate speciale.

q) elaborarea și aprobarea normelor locale și a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociațiilor profesionale reprezentative și patronale ale operatorilor de transport rutier și ale transportatorilor autorizați, precum și a organizațiior sindicale teritoriale din domeniu.

r) stabilirea, ajustarea și modificarea tarife!or de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;

s) stabilirea subvenției/compensației acordate de la bugetul local sau județean, după caz, pentru acoperirea diferenței dintre costurile înregistrate de operatorul de transport rutier sau transportul autorizat, după caz, pentru efectuarea serviciului și sumele efectiv încasate ca urmare a efectuării transportului;

t) asigurarea resurselor bugetare pentru susținerea totală sau parțială a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotărâri ale Asociației.